ACTUAL DEATHS

การตายจริง

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งอาจจะตรงหรือต่างกับการตายที่คาดหมายไว้ (ดู expected mortality ประกอบ)