ประมวลภาพอบรมหลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย ระดับผู้บริหารระดับต้น หัวข้อ “การกากับดูแลเงินสารองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต” และ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย”