ภาพกิจกรรมและการดูงาน

Title
ประมวลภาพหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลธุรกิจประกันภัย ( ISC ) หัวข้อ หลักเกณฑ์การแยกประเภทสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRS4) และการบันทึกบัญชีสำหรับการประกันภัยต่อ
ประมวลภาพอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทประกันภัยและเทคนิคการตรวจสอบระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558
ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 4/2558
ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 5/2558
ประมวลภาพหลักสูตรหลักเกณฑ์ วิธีการคานวณสารองประกันภัย วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพอบรมหลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย ระดับผู้บริหารระดับต้น หัวข้อ “การกากับดูแลเงินสารองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต” และ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย”
ประมวลภาพสัมมนา The U.S. Insurance Regulation and Supervision หัวข้อ Effective Group Supervision
ประมวลภาพ “Training on Reinsurance seminar for OIC officials by Lloyd’s of London”
ประมวลภาพหลักสูตรความรู้ด้านตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์
ประมวลภาพหลักสูตรผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum : ISC)หัวข้อ “ประกาศ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันภัย พ.ศ. 2556”
ประมวลภาพ “หลักการสาคัญที่เปลี่ยนแปลงสาหรับรายงานการสอบบัญชีแบบใหม่และ เทคนิคการอ่านรายงานการสอบบัญชี”
ประมวลภาพหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2556ณ ห้องประชุมสานักงาน คปภ. 205 – 206
ประมวลภาพ Insurance Forum หัวข้อ “นวัตกรรมด้านการพัฒนาตลาดประกันภัย”วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ประมวลภาพการจัดสัมมนา AITRI-Toronto Centreระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556ณ ห้อง Pinnacle 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
ประมวลภาพหลักสูตรผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดการการพิจารณาการรับประกันภัยและการกาหนดอัตราเบี้ย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 8.45 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพหลักสูตรการตรวจสอบและสัญญาณเตือนภัยในงบการเงินของบริษัทประกันภัย วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 8.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และสัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum) ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 5/2557
ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่1/2557

Pages