หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
03 June 2557 to 14 September 2557

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ         และเอกชน มีวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงภัย การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์             การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนให้ประสานงานได้อย่างสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและระบบประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปในอนาคต 
         2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ การบริหารเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงภัยสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการประกันภัยให้กับวงการตลาดเงินและตลาดทุน 
         4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัยให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
         5. เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบ       การประกันภัยให้มีความเข็มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การอบรม 

    การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
         1. กิจกรรมการศึกษาหลัก 
         2. กิจกรรมวิชาการ
         3. กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

     กิจกรรมการศึกษาหลัก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

       หมวดที่ 1 :  การส่งเสริมความรู้การประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (จำนวน 18 ชั่วโมง)
         - บทบาทสำนักงาน คปภ. กับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
         - Pre-Course (1) การประกันวินาศภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัยของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
         - Pre-Course (2) การประกันชีวิตกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต
         - บทบาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 
         - การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกันภัย                             
         - ประกันภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัยของภาคธุรกิจ

       หมวดที่ 2 : เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร (จำนวน 12 ชั่วโมง)

         - มุมมองความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2557
         - ศาลปกครองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
         - ความท้าทายของธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         - อนาคตประเทศไทยภายใต้ความผันผวน

       หมวดที่ 3 :  การเงิน และการลงทุน (จำนวน 12 ชั่วโมง)

         - อนาคตการลงทุนในตลาดทุนไทยภายใต้ความผันผวน
         - ศักยภาพการแข่งขันของไทยในภูมิภาคเอเชีย
         - วิกฤตและโอกาสของธุรกิจไทยในการลงทุนต่างประเทศ                             
         - ภาษีกับความสามารถแข่งขันของธุรกิจไทย

        หมวดที่ 4 :  บรรษัทภิบาล (จำนวน 6 ชั่วโมง) 
                            
         - นวัตกรรมกับความยั่งยืนของธุรกิจไทย
         - บรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

        หมวดที่ 5 :  การเสริมสร้างทักษะเชิงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้นำ (จำนวน 27 ชั่วโมง)
                    
         - พลังงานกับความมั่งคงที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
         - Intelligence Quotient and Emotional Quotient (IQ & EQ)
         - ตลาดยุคดิจิตัลสำหรับผู้บริหาร 
         - การควบรวมกิจการ วิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจไทย
         - เทคโนโลยีสารสนเทศกับภัยคุกคาม (Cyber Security)
         - สุขภาพดีสำหรับผู้บริหารระดับสูง
         - การบริหารองค์กรแบบ White  Ocean  Strategy 
         - ธรรมะกับผู้บริหาร
         - โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริหารระดับสูง

      กิจกรรมวิชาการ
          
           การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในเรื่องธุรกิจประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

      กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
           - กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ (ภายในประเทศ) 
           - กิจกรรมโลกทัศน์กับการประกันภัย เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ (ต่างประเทศ)

  ระยะเวลาอบรม

           เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557(2 วัน ต่อสัปดาห์ อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 17.30 น.) หรือวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง รวมกิจกรรมศึกษาดูงาน)

   

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
             1. ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินและประกันภัย
             2. ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ 
             3. อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
             4. บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา

  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 /2557

  ปฏิทินการศึกษา

  ตารางการศึกษาประจำวัน

  ตารางกิจกรรม

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ทำเนียบนักศึกษา