หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
01 August 2555 to 31 October 2555

หลักการและเหตุผล:

       วัตถุประสงค์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าหลักสูตรให้ประสานงานได้สอดคล้องและความยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์:

       1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน และธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปในอนาคต
       2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ การบริหารเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจประกันภัยให้กับวงการตลาดการเงินและการลงทุน
       4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบใหม่ๆ ที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
       5. เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบธุรกิจประกันภัยให้มีความเข็มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รายนามนักศึกษา วปส.

ระยะเวลาอบรม

       เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2555 (2 วัน ต่อสัปดาห์ อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 17.30 น.) (ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 75 ชั่วโมง)

หลักเกณฑ์ในการวัดผลสอบ

       หลักเกณฑ์ในการวัดผลสอบ
       1. เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของเวลาการอบรมทั้งสิ้น
       2. เสนอรายงานกลุ่มตามกำหนด เพื่อนำเสนอผลงานจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 /2555

ปฏิทินการศึกษา

ตารางการศึกษาประจำวัน

กลุ่มกิจกรรม วปส.

การดูงาน ณ โรงกลั่น Thai oil

สรุปเนื้อหาการเรียน

ภาพกิจกรรม

ทำเนียบนักศึกษา