หลักสูตรอบรมทั้งหมด

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 25 August 2565 to 02 December 2565
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 04 February 2565 to 07 August 2565
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 11 September 2563 to 12 December 2563
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 21 June 2562 to 01 December 2562
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 29 June 2561 to 08 December 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 18 August 2560 to 11 February 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 01 June 2559 to 31 December 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 09 May 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 03 June 2557 to 14 September 2557
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 01 July 2556 to 30 November 2556
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 01 August 2555 to 31 October 2555
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 22 July 2554 to 10 September 2554