Distribution Channel Report

รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันวินาศภัย (ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

Distribution Channel Report

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Email: stat@oic.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย โทร 6436, 6204, 6411

.