รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด (Direct premium by provinces)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด (Direct premium by provinces)

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท อัคคีภัย

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ตัวเรือ

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท สินค้า

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ทะเลและขนส่ง

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท รถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ประกันรถยนต์

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท เบ็ดเตล็ด

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท วิศวกรรม

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท อากาศยาน

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท อุบัติเหตุ

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท สุขภาพ

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท พืชผล

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภทอื่นๆ

รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด รวมทุกบริษัท ประเภท รวมทุกประเภท