สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือน ของปี 2546 ถึง 2558 และไตรมาส ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (Monthly Report 2003 - 2015 / Quarterly Report (2016 - Present))

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือน ของปี 2546 ถึง 2558 และไตรมาส ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (Monthly Report 2003 - 2015 / Quarterly Report (2016 - Present))

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสปี 2562

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสปี 2561

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสปี 2560

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสปี 2559

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2558 เทียบกับปี 2557

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2556 เทียบกับปี 2555

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2557 เทียบกับปี 2556

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2555 เทียบกับปี 2554

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2554 เทียบกับปี 2553

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2553 เทียบกับปี 2552

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2552 เทียบกับปี 2551

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2551 เทียบกับปี 2550

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2550 เทียบกับปี 2549

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2549 เทียบกับปี 2548

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2548 เทียบกับปี 2547

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2547 เทียบกับปี 2546

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือนของปี 2546 เทียบกับปี 2545

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสของปี 2545

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสของปี 2544

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายไตรมาสของปี 2543