รายชื่อบริษัท สาขา สาขาย่อย สาขาเฉพาะ ของบริษัทประกันวินาศภัย (Number of branch for Non-Life Insurance Companies)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

4. รายชื่อสาขาเฉพาะของบริษัทประกันวินาศภัย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

3. รายชื่อสาขาย่อยของบริษัทประกันวินาศภัย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

2. รายชื่อสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

1. สรุปจำนวนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย (แยกตามบริษัท)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2547