Distribution Channel Report

.

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต (ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน)

Distribution Channel Report

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Email: stat@oic.or.th