กันยายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย40.97 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย47 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย41.07 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย41.14 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย40.15 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย39.71 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย47.18 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย37.86 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ37.17 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย40.69 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย49.48 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย37.96 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย55.41 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)44.91 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)57.35 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน