กันยายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย15 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย16.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย16.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย16.5 KB
Office spreadsheet icon อัตราค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยระยะเวลาตั้งแต่่ 1 - 30 กันยายน 254819.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย39.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย33.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย25.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนรายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย 25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย24.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน