กรกฎาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย24 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย21.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย20 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย20 KB
Office spreadsheet icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย20 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย25.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย28.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย27.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ24.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย23 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)32.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน