มกราคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย34.25 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย38.34 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย34.56 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย34.58 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย33.69 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย44.63 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย42.03 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย38.6 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ39.28 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย46.68 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย47.01 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย37.19 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย50.61 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)66 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)86.14 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน