เมษายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย34.37 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย38.5 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย34.6 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย34.55 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย33.82 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย45.52 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย45.97 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย39.52 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ40.11 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย47.29 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย66.14 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย38 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย54.85 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)44.53 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)98.67 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน