ตุลาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต42.89 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต40.11 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต36.89 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต31.34 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต49.92 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต40.95 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต33.65 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต31.2 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)38.29 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)64.21 KB
PDF icon จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต72.75 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Thursday, October 1, 2552