พฤศจิกายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต39 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต35 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต35 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต31.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต40.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต41.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต33 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต33.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)36.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)46 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Saturday, November 1, 2551