พฤศจิกายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต28 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต31.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต38 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต37 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)31.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)39 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Thursday, November 1, 2550