ธันวาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต29 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต29 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต32 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต22 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต22 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต28 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)31.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)33 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Saturday, December 1, 2550