สิงหาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต29.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต29.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต27.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต33.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต32.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต28 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต30.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)32 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)39 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, August 1, 2550