การส่งรายงานธุรกิจสำหรับนายหน้านิติบุคคลทางอิเล็คทรอนิกส์

 คำสั่งนายทะเบียน ดาวน์โหลด
1. คำสั่งนายทะเบียนที่ 6/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
2. คำสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบ
    ธุรกิจ
ดาวน์โหลด
 
การรับส่งข้อมูลนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ดาวน์โหลด
1. การส่งรายงานธุรกิจสำหรับนายหน้านิติบุคคลรูปแบบใหม่ (1 เม.ษ. 56)  ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ VPN (สำหรับนายหน้านิติบุคคล) ดาวน์โหลด
3. รหัสประกันภัยต่อต่างประเทศ (ปรับปรุง ณ 22 ก.ค. 53) ดาวน์โหลด
4. รหัสประกันภัยในประเทศ (ปรับปรุง ณ 25 เม.ย. 62) ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มแจ้งนายหน้าเข้า-ออกสังกัด ดาวน์โหลด
แบบรายงาน (Template Excel) ดาวน์โหลด
01. แบบรายงานนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
- รายงานการจัดให้มีการประกันโดยตรง-ชีวิต ดาวน์โหลด
- รายงานการจัดให้มีการประกันต่อ-ชีวิต ดาวน์โหลด
02. แบบรายงานนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
- รายงานการจัดให้มีการประกันโดยตรง-วินาศภัย ดาวน์โหลด
- รายงานการจัดให้มีการประกันต่อ-วินาศภัย ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มรายงานที่โปรคเกอร์ต้องนำส่ง ดาวน์โหลด

คู่มือการส่งรายงานธุรกิจสำหรับบริษัทนายหน้านิติบุคคล    ดาวน์โหลด