กรณีผู้ขอเป็นสถาบันการเงิน

ชื่อ เอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล) (นช.8)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล) (นว.8)