ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

ชื่อ เอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าวินาศภัย (นว.1)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต(ตช.7)
คำร้องขอขยายเวลาการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน Unit_Linked และ Universal Life
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12)
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5)
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)

Pages