ผู้ประเมินวินาศภัย

ชื่อ เอกสาร
รายชื่อผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. (อัพเดท 2 ตุลาคม 2562)
ประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2552
คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศ คปภ. เรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2552
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และรายงานการประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมผู้ขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของสำนักงาน พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับรองสถาบันให้เป็นผู้อบรม ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามหลักสูตรการอบรมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
แบบคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
แบบคำขอขยายเวลาการประเมินวินาศภัย