ระเบียบปฏิบัติการสอบนายหน้าประกันภัย

การเข้าสอบ

  1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ
  2. ผู้ที่มาหลังจากเวลา 15 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
  3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
  4. ลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้เข้าสอบด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 
  5. ห้ามวางสมุด ตำรา เอกสารอื่นใด และอุปกรณ์สื่อสาร บนโต๊ะที่นั่งสอบ
  6. ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่นใดในห้องสอบ 
  7. ประกาศผลการสอบให้ทราบทันทีหลังจากส่งข้อสอบ