สำหรับคนกลางประกันภัย

  • ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย
  • นายหน้านิติบุคคล
  • ผู้ประเมิน
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • ผู้สอบบัญชี
  • หลักเกณฑ์การมอบรางวัล
  • แบบฟอร์มคำขอ