ประกันวินาศภัย

การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)
Title
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ….
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ….
FAQs การประชุมชี้แจงการทำ Market Test - Discount rate and countercyclical measures (26 สิงหาคม 2565)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราคิดลดและ countercyclical measures ของบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 19 สิงหาคม 2565)
ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบริษัทที่มีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (mass lapse reinsurance) (วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (ปรับปรุง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาส และรายเดือนของบริษัทประกันชีวิต (สำหรับการนำส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 เป็นต้นไป)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC (ฉบับที่ 2) ประกันชีวิต (วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันชีวิต และ ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุนสำหรับบริษัทที่มีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
การทดสอบการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 (ฉบับที่ 2) (วันที่ 17 มีนาคม 2565)
FAQs เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ (Market Test) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General market Risk) และเอกสารประกอบการกรอกข้อมูล (update 09-03-65)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) สำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันวินาศภัย (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันชีวิต (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาส และรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย (สำหรับการนำส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 เป็นต้นไป)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิในต่างประเทศเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 19 ตุลาคม 2564)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิในต่างประเทศเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 19 ตุลาคม 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC ประกันชีวิต (วันที่ 22 กันยายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC ประกันวินาศภัย (วันที่ 22 กันยายน 2564)
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน (Insurance Capital Bond Checklist)
แบบประเมินความพร้อมของบริษัทประกันชีวิตก่อนการบังคับใช้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR) ที่ร้อยละ 140 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
แบบประเมินความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยก่อนการบังคับใช้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR) ที่ร้อยละ 140 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
แบบรายงานการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการลงทุนสำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) ประกันชีวิต (วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) ประกันวินาศภัย (วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
แนวทางการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม Bond Forward (เผยแพร่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 25 มีนาคม 2564)
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 25 มีนาคม 2564)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM/ORSA) (ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) ประกันชีวิต (วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) ประกันวินาศภัย (วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิของบริษัทประกันชีวิตเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันชีวิต (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันวินาศภัย (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันชีวิต (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันวินาศภัย (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน (LAT) และการทดสอบความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยตามกรอบ RBC 2 (วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ี 24 กันยายน 2561)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
Slide สัมมนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (วันที่ 25 มกราคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (วันที่ 10 มกราคม 2561)
เอกสารประกอบการสัมมนา ORSA Industry kick-off (วันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2560)
FAQs การทดสอบ ORSA (Update 22-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
RBC 2 QIS 2 วินาศภัย
Title
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันวินาศภัย @20-12-2560
Non-life FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Non-life]
RBC 2 QIS 1 วินาศภัย
Title
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559
Package 4 Non-life
Package 3 Non-life
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูล
Title
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
การพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2
Title
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต