ประกันชีวิต

RBC 2 QIS 2 ชีวิต
Title
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันชีวิต @19-12-2560
Life QIS2 FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Life]
RBC 2 QIS 1 ชีวิต
Title
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559
Package 4 Life
Package 3 Life
RBC 2 QIS 1 Package 2
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันชีวิตไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันชีวิต
Slide การประชุม RBC2 QIS 1
RBC 2 QIS 1 Package 1
การพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2
Title
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 10062014
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 27052014
Market test template (NonLife)_v2
Market test template (NonLife)_v2 (Excel 2000 version)
OIC RBC2 - Market Testing (Life)_FAQs 14052014+TB
Market test template (Life)_v1.3
Market test template (NonLife)_v1.3
Market test template (Life)_v1.3 (Excel 2000 version)
Market test template (NonLife)_v1.3 (Excel 2000 version)
RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Non-Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions Ver.2
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
Life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (ประกันชีวิต)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
Title
policy-loan-testing-template 11-03-2019
FAQ FSAP Stress Test
ถาม - ตอบ RBC
Title
Asset Valuation #1
Asset Valuation #2
Market Testing Helpdesk
RBC Committee
Title
คำสั่งแต่งคณะทำงาน ERM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือในการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital)
การประชุม / อบรมสัมมนา
Title
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบ Workshop เรื่อง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับขั้นตอน Market testing ของโครงการ RBC จัดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 2/2552 Read more
เอกสารเผยแพร่ในโครงการ Thailand : Enhancing Insurance Regulation and Supervision (RBC-First Consultation Paper) Read more
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Thai)
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Eng)
แบบฟอร์มเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ปรึกษาฯ (Feedback From)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (ชีวิต)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (วินาศภัย)
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 8/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 7/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 6/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 5/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน oper risk ครั้งที่ 3/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBC ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางและตจักทำคู่มือกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ครั้งที่ 2/2551 พร้อมเอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐ Operational Risk ครั้งที่ 1/2551
เอกสารประกอบการศึกษาแนวทางการกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 1
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO
หลักการและเหตุผลการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย
ข่าว / กิจกรรม
Title
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต Read more
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย Read more
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
รายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (Actuarial Report) Read more
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
- คำอธิบายประกอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2551 Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
ตัวอย่างนโยบายบริหารความเสี่ยงและสรุปแผน 3 ปี Read more
คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย (Operational Risk Management Guidance) Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management for Insurers)
Enhancing Insurance Regulation and Supervision By David - Presentation Final (OIC RBC amended)
แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (บ.ประกันชีวิต)
แบบรายงานค่าสินไหมทดแทนรับคืนที่เกิดจากสัญญาการรับประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) (บ.ประกันวินาศภัย)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
แบบรายงานการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กรอบระยะเวลาโครงการ RBC ของสมาคมประกันวินาศภัย
Second Parallel Test Run
Title
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 25 ส.ค. 2554 Read more
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
Presentation 25July11บรรยายauditor
Presentation 25July11บรรยายauditor Part 2
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 23 ส.ค. 2554
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 24 พ.ค. 2554 Read more
powerpoint ประกันชีวิต
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันชีวิต
ร่างประกาศ รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
powerpoint ประกันวินาศภัย
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันวินาศภัย
หนังสือส่งบริษัทประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันชีวิต
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันชีวิต (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
หนังสือส่งบริษัทประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันวินาศภัย
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันวินาศภัย (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันวินาศภัย
ถาม-ตอบ Read more
ตารางค่ากลางอัตรามรณะ
การทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุน
Title
จดหมาย Hearing บริษัทประกันชีวิต
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันชีวิต
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
จดหมาย Hearing บริษัทประกันวินาศภัย
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันวินาศภัย
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
แบบสอบถาม
Title
แบบสอบถาม RBC – ประกันชีวิต
แบบสอบถาม RBC – ประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบการประชุม
Title
การทดสอบภาวะวิกฤตครั้งที่ 4/2555
การประชุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 Read more
แนวทางการปรับปรุงวิธีประมาณการ CAR ในรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย
รายงานเงินกองทุนรายเดือน – แนวทาง
Template รายงานการดำรงเงินกองทุน
Title
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามมาตรการผ่อนผันฯ
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันชีวิต
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูล
Title
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับบริษัทประกันภัย)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับผู้สอบบัญชีฯ)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับสมาคม)
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มรายงานประมาณการมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูลแผนการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมคงค้าง