ประกันชีวิต

ประกันชีวิต
Title
Q&A ประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ปี 2566 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (22 Feb 2566)
Presentation Slide เอกสารชี้แจงกรอบ StressTest ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (22 Feb 2566)
Hand book คู่มือการจัดทำรายงานการทดสอบสถานะของบริษัท ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (22 Feb 2566)
ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (22 Feb 2566)
ข้อมูลอัตราผลตอบแทน ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Yield) (22 Feb 2566)
รายงานการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง แบบ Self-selected ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Self-selected Template stress test) (22 Feb 2566)
รายงานการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Template stress test) (22 Feb 2566)
ผลการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ปี 2565 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
Life ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 2565 edited
Life Stress Test Template 2565
Life ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 2565
Life Yield 2565
Life Assumption 2565 v1
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2565
slide-เสนอ Life 18042565
FAQ Life Stress Test 2565
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2564
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)สถานการณ์ ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ ที่จะใช้ในการจัดทำ Stress Test ปี 2565
ผลการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ปี 2564 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2564 Read more
Life Stress Test Template
ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำ Stress Test ปี 2564 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 4 มีนาคม 2564
ผลการทดสอบภาวะวิกฤตและผลสำรวจความเสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2563 และกรอบการจัดทำ Stress Test ปี 2564
FAQ v4 (update 4 มี.ค.63)
Life Stress Test Template 2563 v8 (update 4 มี.ค.63)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2563 v11 (update 4 มี.ค.63)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2563 Update@30/1/2563 (ขยายความการทดสอบปัจจัยเรื่อง spread ของหุ้นกู้ หน้า 11)
Yield Curve Life 2563 Update@27/1/2563 (เพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับ Corporate bond)
FAQ @24-1-2563 (แก้ไขข้อ 4.)
Life Stress Test Template 2563 Update@24/1/2563 (เพิ่มคอลัมน์ Base projection ณ สิ้นปี 2564 ภายใต้ V-shape scenario และ L-shape scenario)
Yield Curve Life 2563
Life Stress Test Template 2563
FAQ 17-1-63
คำอธิบายการกรอกข้อมูลกระแสเงินสด
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2563
กรอบการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ประจำปี 2563 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (18-12-2562)
ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (18-12-2562)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
FAQ update@27/2/2562
Life Stress Test Template ver.3 (27/2/2562)
Life Stress Test Template ver.2 (9/1/2562)
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Life Yield
แบบฟอร์มรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Life Stress Test Template
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2562 (update)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต บริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2561
[UPDATE] FAQ Stress Testing 2017-2018 @16-2-61
FAQ Stress Testing 2017-2018 @19-1-61
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต 2560-2561
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต 2560-2561
FSAP life stress test 2017-2018 template
FSAP stress test 2560 - 2561 ประกันชีวิต 19-12-2017
การสัมมนาชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับธุรกิจประกันชีวิต 19 กรกฎาคม 2560
FAQ FSAP Stress Testing Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต Final Version
FAQ FSAP Stress Test
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Life Stress Test Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต Version 2
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Life Stress Test
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต
FSAP Life Stress Test Template
(ร่าง) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต V2
(ร่าง) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559 V2 (มีการแก้ไขในสไลด์หน้าที่ 8,10 และ 12 รายละเอียดตามตัวอักษรสีแดง)
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559