การกำกับการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น

ถาม-ตอบ
Title
ถาม-ตอบ ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นบริษัทประกันภัย
แนวคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
เอกสารประกอบการประชุม
Title
การประชุมชี้แจงหลักการและสาระสำคัญของประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (3 ก.ค.56)
การประชุมชี้แจงหลักการและสาระสำคัญของประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (9 ก.ค. 56)
การประชุมชี้แจงรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น (15 ส.ค. 56)
Template รายงานที่เกี่ยวข้อง
Title
รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2563
รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563
แบบฟอร์มรายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มรายชื่อและคุณสมบัติผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิต: รายงาน Product limit และ Master file
บริษัทประกันวินาศภัย: รายงาน Product limit และ Master file
รายชื่อสถาบันการเงิน และธนาคารต่างประเทศ
รหัสธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย
ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
Title
ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556
คำสั่งนายทะเบียนที่ 25/2556 เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
คำสั่งนายทะเบียนที่ 26/2556 เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
หนังสือเวียนภาคธุรกิจ เรื่อง ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น Read more
หนังสือเวียนภาคธุรกิจ เรื่อง ให้บริษัทจัดส่งรายละเอียดองค์ประกอบของหน่วยงานการลงทุน Read more
หนังสือเวียนภาคธุรกิจ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และรายงานทางการเงิน Read more