การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสียง (RBC)

การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)
Title
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ….
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ….
FAQs การประชุมชี้แจงการทำ Market Test - Discount rate and countercyclical measures (26 สิงหาคม 2565)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราคิดลดและ countercyclical measures ของบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 19 สิงหาคม 2565)
ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบริษัทที่มีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (mass lapse reinsurance) (วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (ปรับปรุง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาส และรายเดือนของบริษัทประกันชีวิต (สำหรับการนำส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 เป็นต้นไป)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC (ฉบับที่ 2) ประกันชีวิต (วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันชีวิต และ ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุนสำหรับบริษัทที่มีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
การทดสอบการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 (ฉบับที่ 2) (วันที่ 17 มีนาคม 2565)
FAQs เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ (Market Test) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General market Risk) และเอกสารประกอบการกรอกข้อมูล (update 09-03-65)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยตลาดทั่วไป (General Market Risk) สำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันวินาศภัย (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันชีวิต (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาส และรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย (สำหรับการนำส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 เป็นต้นไป)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิในต่างประเทศเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 19 ตุลาคม 2564)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิในต่างประเทศเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 19 ตุลาคม 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC ประกันชีวิต (วันที่ 22 กันยายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC ประกันวินาศภัย (วันที่ 22 กันยายน 2564)
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน (Insurance Capital Bond Checklist)
แบบประเมินความพร้อมของบริษัทประกันชีวิตก่อนการบังคับใช้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR) ที่ร้อยละ 140 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
แบบประเมินความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยก่อนการบังคับใช้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR) ที่ร้อยละ 140 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
แบบรายงานการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการลงทุนสำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) ประกันชีวิต (วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) ประกันวินาศภัย (วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
แนวทางการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกรรม Bond Forward (เผยแพร่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 25 มีนาคม 2564)
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 25 มีนาคม 2564)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM/ORSA) (ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) ประกันชีวิต (วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) ประกันวินาศภัย (วันที่ 29 ธันวาคม 2563)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิของบริษัทประกันชีวิตเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตการออกตราสารด้อยสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันชีวิต (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันวินาศภัย (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันชีวิต (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันวินาศภัย (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน (LAT) และการทดสอบความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยตามกรอบ RBC 2 (วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ี 24 กันยายน 2561)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
Slide สัมมนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (วันที่ 25 มกราคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (วันที่ 10 มกราคม 2561)
เอกสารประกอบการสัมมนา ORSA Industry kick-off (วันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2560)
FAQs การทดสอบ ORSA (Update 22-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
RBC 2 QIS 2 วินาศภัย
Title
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันวินาศภัย @20-12-2560
Non-life FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Non-life]
RBC 2 QIS 1 วินาศภัย
Title
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559
Package 4 Non-life
Package 3 Non-life
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
RBC 2 QIS 2 ชีวิต
Title
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันชีวิต @19-12-2560
Life QIS2 FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Life]
RBC 2 QIS 1 ชีวิต
Title
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559
Package 4 Life
Package 3 Life
RBC 2 QIS 1 Package 2
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันชีวิตไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันชีวิต
Slide การประชุม RBC2 QIS 1
RBC 2 QIS 1 Package 1
แบบฟอร์มข้อมูล
Title
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
การพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2
Title
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 10062014
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 27052014
Market test template (NonLife)_v2
Market test template (NonLife)_v2 (Excel 2000 version)
OIC RBC2 - Market Testing (Life)_FAQs 14052014+TB
Market test template (Life)_v1.3
Market test template (NonLife)_v1.3
Market test template (Life)_v1.3 (Excel 2000 version)
Market test template (NonLife)_v1.3 (Excel 2000 version)
RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Non-Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions Ver.2
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
Life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (ประกันชีวิต)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
Title
policy-loan-testing-template 11-03-2019
FAQ FSAP Stress Test
ถาม - ตอบ RBC
Title
Asset Valuation #1
Asset Valuation #2
Market Testing Helpdesk
RBC Committee
Title
คำสั่งแต่งคณะทำงาน ERM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือในการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital)
การประชุม / อบรมสัมมนา
Title
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบ Workshop เรื่อง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับขั้นตอน Market testing ของโครงการ RBC จัดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 2/2552 Read more
เอกสารเผยแพร่ในโครงการ Thailand : Enhancing Insurance Regulation and Supervision (RBC-First Consultation Paper) Read more
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Thai)
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Eng)
แบบฟอร์มเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ปรึกษาฯ (Feedback From)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (ชีวิต)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (วินาศภัย)
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 8/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 7/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 6/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 5/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน oper risk ครั้งที่ 3/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBC ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางและตจักทำคู่มือกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ครั้งที่ 2/2551 พร้อมเอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐ Operational Risk ครั้งที่ 1/2551
เอกสารประกอบการศึกษาแนวทางการกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 1
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO
หลักการและเหตุผลการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย
ข่าว / กิจกรรม
Title
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต Read more
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย Read more
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
รายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (Actuarial Report) Read more
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
- คำอธิบายประกอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2551 Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
ตัวอย่างนโยบายบริหารความเสี่ยงและสรุปแผน 3 ปี Read more
คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย (Operational Risk Management Guidance) Read more
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management for Insurers)
Enhancing Insurance Regulation and Supervision By David - Presentation Final (OIC RBC amended)
แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (บ.ประกันชีวิต)
แบบรายงานค่าสินไหมทดแทนรับคืนที่เกิดจากสัญญาการรับประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) (บ.ประกันวินาศภัย)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
แบบรายงานการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กรอบระยะเวลาโครงการ RBC ของสมาคมประกันวินาศภัย
Second Parallel Test Run
Title
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 25 ส.ค. 2554 Read more
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
Presentation 25July11บรรยายauditor
Presentation 25July11บรรยายauditor Part 2
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 23 ส.ค. 2554
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 24 พ.ค. 2554 Read more
powerpoint ประกันชีวิต
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันชีวิต
ร่างประกาศ รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
powerpoint ประกันวินาศภัย
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันวินาศภัย
หนังสือส่งบริษัทประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันชีวิต
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันชีวิต (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
หนังสือส่งบริษัทประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันวินาศภัย
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันวินาศภัย (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันวินาศภัย
ถาม-ตอบ Read more
ตารางค่ากลางอัตรามรณะ
การทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุน
Title
จดหมาย Hearing บริษัทประกันชีวิต
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันชีวิต
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
จดหมาย Hearing บริษัทประกันวินาศภัย
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันวินาศภัย
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
แบบสอบถาม
Title
แบบสอบถาม RBC – ประกันชีวิต
แบบสอบถาม RBC – ประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบการประชุม
Title
การทดสอบภาวะวิกฤตครั้งที่ 4/2555
การประชุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 Read more
แนวทางการปรับปรุงวิธีประมาณการ CAR ในรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย
รายงานเงินกองทุนรายเดือน – แนวทาง
Template รายงานการดำรงเงินกองทุน
Title
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามมาตรการผ่อนผันฯ
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันชีวิต
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูล
Title
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับบริษัทประกันภัย)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับผู้สอบบัญชีฯ)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับสมาคม)
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มรายงานประมาณการมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูลแผนการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมคงค้าง