การส่งรายงานธุรกิจ

Download Program
Title
โปรแกรมระบบเครือข่ายเสมือนใหม่(Pulse Secure) Mac OS X and Later versions
Browser Maxthon 2.5.15
โปรแกรมนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจประกันภัย และคู่มือการใช้งาน (Update 04/08/64)
โปรแกรมระบบเครือข่ายเสมือนใหม่(Pulse Secure) 32 Bit
โปรแกรมระบบเครือข่ายเสมือนใหม่(Pulse Secure) 64 Bit
โปรแกรมระบบเครือข่ายเสมือนใหม่(Pulse Secure) windows XP
คู่มือระบบเครือข่ายเสมือนใหม่(Pulse Secure)
โปรแกรม VPN IPSec Client (x64) [4.76 MB]
โปรแกรมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับ Key แบบ CD-ROM) [15.2 MB] (09/06/51)
โปรแกรมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับ Key แบบ TOKEN) [16.4 MB] (11/06/51)
Ms. Virtual Machine [5.21 MB]
Jinitiator [7.57 MB]
Real VNC [707 KB]
โปรแกรม VPN IPSec Client [7.31 MB]
โปรแกรม FLUSH_DNS.CMD
JVM [759.KB]
รายละเอียด
Title
เอกสารเผยแพร่โครงการ (รูปแบบ SCHEMA และการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล) Read more
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) Read more
แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) Read more
คู่มือการรับ-ส่งข้อมูลเงินสำรองรายกรมธรรม์ประกันชีวิต [05/05/53]
คู่มือการใช้โปรแกรม Outlook รับส่งข้อมูลแบบปลอดภัย (28/05/51)
คู่มือการแก้ไขปัญหาเปิดรายงานไม่ได้ (10/06/51)
คู่มือการเปลี่ยน password ระบบงานสารสนเทศ
คู่มือแปลงภาษาไทยใน XML ด้วย Notepad (ปรับปรุง ณ 03/04/49)
วิธีการ export ข้อมูลเป็น XML File
วิธีการจัดเตรียม Template ข้อมูล XML File โดย Excel (ปรับปรุง ณ 03/04/49)
สรุปคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลประกันภัยรถยนต์ในรูปแบบ XML (ปรับปรุง ณ 10/05/49)
ถาม-ตอบ ประเด็นการนำส่งข้อมูลรถยนต์ในรูปแบบ XML (ปรับปรุง ณ 07/10/47)
การเปิดไฟล์แจ้งข้อผิดพลาดด้วยโปรแกรม Excel (19/01/50)
ขั้นตอนวิธีการรับส่งข้อมูลของสำนักงาน คปภ.(4/06/51)
แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ
คำเสนอขอยื่นส่งเอกสารโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคำรับรองการดำเนินการ(4/06/51)
คู่มือการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ JAR File (25/07/51)
คู่มือติดตั้ง VPN IPSec Client (3/05/2556)
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน คปภ. (Public Key) (21/05/2555)
คู่มือการติดตั้ง JDK (28/05/51)