การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ประเภท วันที่ เรื่อง สถานะ
คู่มือ 16 Nov 2564 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision) on
แบบรายงาน 16 Nov 2564 รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report) on
อื่นๆ 16 Nov 2564 แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Program) on
อื่นๆ เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย off
คู่มือ 01 Jun 2561 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) off
อื่นๆ 26 Sep 2560 กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Framework - Risk Based Supervision) off
อื่นๆ Update !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) off อ่านต่อ
อื่นๆ แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย off