CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ

แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
Title
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
FAQ แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
Title
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
FAQ แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ ปี 2564เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
VDO ประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ ปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 Read more
แบบประเมินตนเอง ประจำปี 2561
Title
การประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (30 พ.ค. 2560)
Title
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
หนังสือแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
หนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
Title
กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560"
นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดย เลขาธิการ คปภ.
กรรมการมืออาชีพกับความสำเร็จของธุรกิจ โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านกำกับ
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ
(ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "ร่างแบบประเมินตนเองของบริษัทประกันภัย"