แนวปฏิบัติใช้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงินชั่วคราว