มกราคม-มีนาคม 2561

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File 1. เบี้ยประกันชีวิต11.97 KB
File 4. เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต10.44 KB
File 5. เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต12.36 KB
File 6. ค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต10.05 KB
File 7. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต12.22 KB
File 8. งบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันชีวิต11.49 KB
File 9. ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต15.48 KB
File 10. รายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต10.28 KB
File 11. อัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต11.39 KB
File 12. งบดุลของธุรกิจประกันชีวิต16.26 KB
File 13. จำนวนกรมธรรม์และเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต13.35 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, May 28, 2561