องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของประเทศไทย

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของประเทศไทย

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

-

สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบประกันภัยของไทย มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภารกิจหลักในการดำเนินงานคือ การกำกับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย

ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค สำนักงาน คปภ. ได้จัดสรรช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าของบริษัทประกันภัยว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ รวมถึงสามารถติดต่อแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงาน คปภ.

ช่องทางการติดต่อร้องเรียนปัญหาการประกันภัย สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการด้านการประกันภัย (Insurance Service Center)

- ส่วนกลางที่ สำนักงาน คปภ.

- ส่วนภูมิภาค สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด/เขต

2. ทางโทรศัพท์ 0-2515-3999 และ โทรสาร.0-2515-3970

3. สายด่วนประกันภัย 1186

4. กระดานรับเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ http://www1.oic.or.th/th/OIC/OiC_request.php

5. Website : www.oic.or.th

6. E-mail: ppd@oic.or.th

7. Facebook : www.facebook.com/PROIC2012

8. ร้องเรียนเป็นหนังสือทุกประเภท

2. สมาคมประกันวินาศภัย

+

3. สมาคมประกันชีวิตไทย

+

4. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

+

5. สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

+

6. สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

+

7. สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

+

8. สถาบันประกันภัยไทย

+