ประชาชน

ทุกวันนี้ การประกันภัยเปรียบเสมือนผู้ช่วยยามฉุกเฉินของทุกคนไปแล้ว
เพราะมีบทบาทช่วยกระจายความเสี่ยง และทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น 

 

จริงอยู่ที่การทำประกันนั้น สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่เมื่อเติบโตขึ้น ประกันในแต่ละรูปแบบก็
มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป  สำนักงาน คปภ. จึงมีคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ “ประกันที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ” ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ  ซึ่งอาจจะไม่
จำเป็นต้องทำตามนี้เสมอไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลด้วย