แนวทางการกำกับ

แนวทางการกำกับ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์
จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของธรรมาภิบาล (Good CorporateGovernance) และ
การปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลที่เป็นสากล จึงได้จัดทำ
คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ประกันภัย เพื่อให้เป็นเครื่องมือของบริษัทประกันภัยในการ
พัฒนายกระดับธรรมาภิบาลของตนเอง ให้สอดคล้องกับกฎ
กติกาใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลสากล

 

1. คณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors)

คู่มือกรรมการบริษัทประกันภัยPDF 184 KB
แนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัยPDF 156 KB

2. คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร (Fit and Proper)

DownloadPDF 117 KB

3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control)

DownloadPDF 146 KB

4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

DownloadPDF 99.7 KB

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Function)

DownloadPDF 113 KB

6. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประกันภัย (Code of Best Practice)

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทประกันชีวิตPDF 297 KB
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัยPDF 3.6 MB

7. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล (Transparency and Disclosure)

DownloadPDF 363.5 KB