แนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จึงต้องติดตามและตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัยตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหา และเข้าแทรกแซงบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหา เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบประกันภัยให้เกิดความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของประเทศ

 

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงกำหนดแนวทางการตรวจสอบโดยให้บริษัท ประกันภัย (ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย) จัดส่งรายงานดังนี้

 

 

ซึ่งการจัดส่งรายงานนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยมีรูปแบบ วิธีการจัดส่งรวมถึงโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานรายบริษัท รวมไปถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัย