การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (ประเภทนิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) ประเภทนิติบุคคลนั้นเป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับนายหน้านิติบุคคล