การสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้น ตัวแทนต้องสังกัดบริษัทประกันชีวิตก่อน จากนั้นจึงจะสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตัวแทนประกันชีวิต ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)

2. สมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย หรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริษัทส่งสอบ

3. จัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

  • ใบสมัครสอบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

4. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

4.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ

4.2 หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ

4.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 10 ข้อ

4.4 พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 10 ข้อ

***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 4.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 4.2-4.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

5. การตรวจผลสอบตัวแทนประกันชีวิต ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) หรือที่บริษัทที่สมัครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทย (www.tiins.com)

6. ในกรณีที่สอบผ่าน ตัวแทนประกันชีวิตต้องติดต่อบริษัทที่สมัครเป็นตัวแทน เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทน ***ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตด้วย ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

7. ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

7.1 คำขอรับใบอนุญาต

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตPDF 1.1 MB

7.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7.4 หนังสือแสดงความต้องการของบริษัท (กรณีเป็นตัวแทนฯ)

7.5 สำเนาวุฒิการศึกษา (กรณีได้รับการศึกษาวิชาการประกันภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนกำหนด)

7.6 หนังสือแสดงความยินยอมจากบริษัทเดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ขอรับใบอนุญาตมากกว่า 1 บริษัท

7.7 หนังสือลาออกจากบริษัทเดิม และใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ เดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ย้ายบริษัท)

7.8 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา(ถ้ามี)

***ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

8. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

***หากยังไม่ได้รับใบอนุญาตอาจจะเป็นไปได้หลายกรณี เช่น ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านบริษัท บริษัทยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. เอกสารไม่ครบ และคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

9. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

9.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตPDF 1.1 MB

9.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะกรณีย้ายที่อยู่)

9.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

9.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

10. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  • ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
  • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
  • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
  • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
  • กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)PDF 91 KB
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.7)PDF 90 KB