หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม

หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม

ในการประกอบวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแขนงใดจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นๆให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยก็มีหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพเช่นเดียวกัน หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม ของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ประกาศโดยนายทะเบียนประกันวินาศภัยและนายทะเบียนประกันชีวิตนั้นเป็นดั่งคัมภีร์ที่ตัวแทนและนาย หน้าประกันภัยต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ ก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นอกจากนี้ในการสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนและ นายหน้าประกันภัย ตลอดจนการอบรมการต่อใบอนุญาตผู้ที่จะสอบและอบรมจะต้องผ่านการทดสอบและอบรมในวิชาจรรยาบรรณด้วยเสมอ หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทุกคน สามารถประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมได้ จะทำให้อาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย สังคม และประเทศชาติได้ จรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัยประกอบด้วย

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต PDF 3.20 MB

จรรยาบรรณข้อ 1 มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ

-

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งต่อผู้เอาประกันภัย ต่อบริษัท และต่อตนเอง คือไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควร ตัวแทนประกันชีวิตต้องชี้แจงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ หน้าที่ และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังเพื่อเป็นข้อมูล ให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจในการทำประกันชีวิตอย่างตรงตามความต้องการ อันจะนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ

ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันชีวิต

 • ให้บริการและรักษาประโยชน์ต่อผู้เอาประกันชีวิต
 • รักษาความลับของผู้เอาประกันภัย โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น
 • ไม่เสนอขายนอกเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ไม่ยุให้สละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำใหม่
 • ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จจากการประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัย เพราะผิดจรรยาบรรณ และผิดต่อกฎหมาย

ซื่อสัตย์ต่อบริษัท

 • รักษาความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 • เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันชีวิตต่อบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • ไม่ให้ร้ายทับถมบริษัทอื่น เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
 • ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ไม่ให้ร้ายทับถมซึ่งกันและกัน
 • เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
 • แสดงความยินดีต่อเพื่อนร่วมงานเมื่อประสบความสำเร็จในอาชีพ

จรรยาบรรณข้อ 2 ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้เอาประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 3 รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

+

จรรยาบรรณข้อ 4 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน
หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์

+

จรรยาบรรณข้อ 5 ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 6 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 7 ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์

+

จรรยาบรรณข้อ 8 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยอื่น

+

จรรยาบรรณข้อ 9 หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

+

จรรยาบรรณข้อ 10 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

+

จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต PDF 0.06 MB

จรรยาบรรณข้อ 1 มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ

-

นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย ต่อบริษัท ต่อตนเอง และต่ออาชีพการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจงผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันชีวิตอย่างตรงตามความต้องการ อันจะนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ

จรรยาบรรณข้อ 2 ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 3 รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

+

จรรยาบรรณข้อ 4 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์

+

จรรยาบรรณข้อ 5 ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 6 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย

+

จรรยาบรรณข้อ 7 ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์

+

จรรยาบรรณข้อ 8 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยอื่น

+

จรรยาบรรณข้อ 9 หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

+

จรรยาบรรณข้อ 10 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

+

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย PDF 0.07 MB

จรรยาบรรณข้อ 1 ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีพฤติกรรม และการกระทำการใดๆ ให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน และผิดหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม

-

ธุรกิจประกันวินาศภัยด้านการบริหารทางการเงินและการบริหารการเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่ผู้ซื้อจะได้รับผลประโยชน์ในอนาคตหรือมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้น และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยากจึงจำเป็นที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็นคนของบริษัทประกันวินาศภัยที่ทำหน้าที่ชักชวน แนะนำ และเสนอขายความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย มีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/หรือมีศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการต่อผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

จรรยาบรรณข้อ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้เท่าทันกับความเสี่ยงและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและ ธำรงวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอ

+

จรรยาบรรณข้อ 3 ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในส่วนได้เสีย และไม่ปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรงและ/หรือที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

+

จรรยาบรรณข้อ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด โดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่ายที่บริษัทประกันภัยและหรือกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้

+

จรรยาบรรณข้อ 5 มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย

+

จรรยาบรรณข้อ 6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้า

+

จรรยาบรรณข้อ 7 เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

+

จรรยาบรรณข้อ 8 ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและ ความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม

+

จรรยาบรรณข้อ 9 ดำรงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากบุคลากรร่วมวิชาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย

+

จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย PDF 0.08 MB

จรรยาบรรณข้อ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ

-

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีความปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันวินาศภัยอย่างตรงตามความต้องการ อันจะนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ

จรรยาบรรณข้อ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

+

จรรยาบรรณข้อ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด

+

จรรยาบรรณข้อ 4 รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

+

จรรยาบรรณข้อ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

+

จรรยาบรรณข้อ 6 ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

+