การรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine)

รับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาได้ประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้อนุบัญญัติแต่ละฉบับ โดยระบุความเห็นเบื้องต้น ใส่เครื่องหมาย / ไว้แล้ว หากท่านมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถระบุ x ในตารางแนบนี้

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File ตารางกฎหมาย1021.1 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Thursday, January 28, 2564