ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกที่เป็นผู้เสียหายนั้น สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัยในส่วนใดได้บ้าง

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงจากบริษัทประกันภัย อาทิ ค่าซ่อมรถ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ค่าขาดไร้อุปการะ
ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์