การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
noto
วันเวลาที่ตอบ: 
15 June 2554
รายละเอียดคำถาม: 
บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเปิดข้อมูลของลูกค้าได้หรือไม่
คำตอบ: 
ต้องดูว่าข้อมูลที่บริษัทเปิดเป็นข้อมูลอะไร  /01/02