สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรถที่ไม่ต่อพ.ร.บ.ได้ไหมคะ?

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นก
วันเวลาที่ตอบ: 
07 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากน้องเพื่อนโดยสารรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ จนถึงแก่ความตาย และรถคันนั้นไม่มีประกัน และไม่ต่อพ.ร.บ. จึงไม่ทราบว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ที่ไหน นอกจากโทร.1186 ที่สายไม่ว่างแล้วยังมีวิธีอื่นที่จะติดต่อหน่วยงานใดได้บ้าง พร้อมทั้งต้องเตรียมเอกสารใดบ้างคะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น กรณีที่ประสบภัยจากรถยนต์ที่ไม่จัดประกันภัยภาคบังคับ (พรบ) ผู้ประสบภัย สามารถยื่นขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพได้ 35,000 บาท โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ใบมรบัตร บัตรประจำตัวประชชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ประสบภัย, ทายาทโดยธรรมทุกคน และหนังสือมอบอำนาจกรณีมีทายาทโดยธรรมหลายคน โดยยื่นขอรับได้ที่ สำนักงาน คปภ. สอบถามเพิ่มเติม 1186 ต่อ 1016