ประกาศคปภ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ๒๕๕๒

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นายภูริช ฦๅไชย
วันเวลาที่ตอบ: 
06 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ตามประกาศดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในข้อ ๑๗,๑๘ จำเป็นที่นายหน้าฯจะต้องเปิดบัญชีหรือไม่หากนายหน้าฯไม่เคยได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกัน (ลูกค้าชำระตรงไปยังบริษัทประกันภัย)โดยเป็นข้อตกลงกันระหว่างบ.ประกันภัยกับนายหน้า ที่จะให้ลูกค้าชำระตรงไปที่บริษัทประกันโดยไม่ต้องชำระผ่านนายหน้า
คำตอบ: 
หากไม่มีการรับเบี้ย คุณก็มีเพียงบัญชีการดำเนินการอื่นๆ