บ.อลิอันซ์ซีพี ปฏิเสธจ่ายสินไหมช่วงระยะเวลาผ่อนผันการเก็บเบี้ยประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อรทัย
วันเวลาที่ตอบ: 
17 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
บ.อลิอันซ์ซีพี เรียกเก็บเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าไม่ได้เนื่องจากวงเงินในบัตรไม่เพียงพอ และโทรมาแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้สำรองวงเงิน วันถัดมาลูกค้าได้ไปสำรองวงเงินในบัตรเครดิตและให้บริษัทเข้ามาตัดเบี้ย แต่บริษัทบอกว่าจะเข้าไปตัดในอาทิตย์ถัดไป (ซึ่งจะทำให้เลยระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน) เมื่อถึงวันดังกล่าวบริษัทได้เรียกเก็บ 2 ยอด คือเก็บย้อนหลังและยอดปัจจุบันด้วย และในช่วง 30 วันผ่อนผัน ลูกค้ามีการเคลมเกิดขึ้น แต่บริษัทปฏิเสธการจ่ายโดยให้เหตุผลว่าในช่วงที่เคลมเป็นช่วงผ่อนผันซึ่งเรียกเก็บเบี้ยไม่ได้ ถึงแม้จะมีการตัดย้อนหลังแต่ก็ตัดหลังจากเลย 30 วันมาแล้ว อยากทราบว่าจะเบิกค่าสินไหมในช่วงดังกล่าวได้หรือไม่
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากความล่าช้าของการชำระเบี้ยนั้นเกิดจากการกระทำความของบริษัทที่ไม่ตัดบัญชีจนเป็นเหตุให้พ้นกำหนดระยะเวลาผ่อน ขอให้ท่านส่งเอกสารหลักฐานให้บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครองครับ หรือส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานบริษัทครับ